Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési Szabályzat

http://webshop.hilena.hu webáruházra

1.

Az adatkezelő tájékoztatása

Az adatkezelő a webáruházban regisztráló vásárlók (a továbbiakban: ügyfelek) adatait az alábbiak szerint jogosult kezelni, az ügyfél beleegyezésével.

A honlap látogatása ingyenes, és anélkül megtekinthető, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adni. A termékek megrendelése illetőleg az akciókban/ játékokban való részvétel regisztrációhoz kötött. Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó látogatóit a honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelő ügyfeleire vonatkozik, mely viszony a regisztráció során keletkezik. Az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) szabályozza.

A adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett, egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

2.

Az adatkezelőre / adatfeldolgozóra vonatkozó adatok

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelő:

Dr. Beckerné Ábrahám Erzsébet egyéni vállalkozó. A vállalkozó pontos, jogszabályok által meghatározott adatai a következők:

 • nyilvántartási szám: 32824500
 • Adószám: 66224127-1-31
 • bankszámlaszám: 10701070-67937224-51100005
 • Telefonszám: +36 30 555 44 92
 • E-mail: hello@hilena.hu

az adatkezelő a webáruház üzemeltetője és tulajdonosa.

A webáruház használatával, mint felhasználó, az Ügyfél elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő által kezelt adatok megadása önkéntes. Az adatkezelő így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A regisztráció magában foglalja a jelen adatkezelési rendelkezések elfogadását is.

3.

A személyes adatok jogalapja

Az Ügyfél a hozzájárulását az adatkezeléshez a regisztráció kitöltésével és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával adja meg. A személyes adatok kezelésére így az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Az Ügyfél a személyes adatok megadásával (a regisztráció során) magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzat tartalmát és hozzájárul azokhoz a jelen szabályzatban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson alapulnak.

4.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli. A regisztráció során az Ügyfeleknek kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • lakhely
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

A honlap használata során külön regisztrációval az Ügyfél további funkciókat is elérhet (hírlevél játékokon illetőleg egyéb akciókon való részvétel) amely járhat további személyes adatok megadásával, kezelésével.

A regisztráció során a Felhasználó adatainak megadásakor elfogadja, hogy a regisztrációs ív(ek) kitöltésekor bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak, időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie), valamint ezen információkat fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

5.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, tárolja. Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai, marketing illetőleg piackutatási célokra is jelen szabályzatban rögzített esetekben.

A http://webshop.hilena.hu oldal használata során keletkezett -az adatkezelő által naplózott- adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat jelen szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik félnek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén (pld. külön regisztráció) lehetséges. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

6.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 napig tárolja. Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített esetben van mód. A fentiekben meghatározott időtartamok lejártát követően a Szolgáltató az adatokat anonimizálva felhasználhatja üzemeltetési és belső üzleti statisztikák készítéséhez.

Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének alátámasztása érdekében jogosult szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó adatait, ha a jogvita vagy kártérítési igény az adatra egyébként irányadó törlési határidő előtt felmerült.

7.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása, az adatok törlése

és helyesbítése.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga elvégezheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét az adatkezelőnek juttathatja el. Ha a Felhasználó valamely személyes adatának helyesbítésére vagy törlésére az e-mailes Szolgáltatás útján nincsen mód, azt az adatkezelőtől kérheti a fentebb megadott e-mailcímen. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az adatokat törlődnek.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben ilyen tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.

8.

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tiltakozási joga és igényérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok felhasználása jogszabályba ütközik, vagy az adatkezelő az adatokat nem a jelen szabályzatban meghatározott módon kezeli. 

A Felhasználó a tiltakozását az adatkezelőnek juttathatja el a fenti e-mialcímre. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Adatkezelő az adatkezelést megszünteti. Az Adatkezelő a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat az adatkezelőhöz a fenti elérhetőségeken keresztül. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 15 napon belül - bírósághoz fordulhat.

9.

Az adatok védelme

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, szerveren tárolja.

10.

Hírlevelek/ játékok/ kedvezmények

A webáruházban regisztrált Ügyfelek, elfogadják és hozzá járulnak, hogy a webáruháztól a regisztráció során megadott elektronikus postafiókba rendszeres körlevelet értesítéseket illetőleg hírlevelet kapnak, amely az oldallal kapcsolatos információkat, értesítéseket, egyéb hirdetéseket, és reklámokat is tartalmazhat. A rendszer a regisztrált ügyfeleket a kör és hírlevélre automatikusan regisztrálja. Az Ügyfél erről a szolgáltatásról leiratkozhat.

Az Ügyfél jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a weblapon igénybe vehető egyéb akciók, játékok, illetőleg ajándékokra való jogosultság keretében történő regisztráció során a megadott adatok tekintetében az adatkezelő jogosulttá válik, hogy a megadott e-mailcímet, vagy egyéb megadott adatot, továbbítsa harmadik fél részére, azonban azt kizárólag csak további piackutatási, statisztikai, illetőleg marketing célból.

11.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

12.

Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.